VISFRIM

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.01.19
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 11
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.940.441,15€
Prispevek ESRR:
2.499.374,96€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.01.19 to 30.06.22
Project progress: 
50%
Budget: 
2940441.15€
Prispevek ESRR: 
2499374.96€

VISFRIM

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Namen projekta VISFRIM je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, na podlagi razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti ter njihove nadaljnje posodobitve, kot jih predvideva Poplavna direktiva do leta 2021.

Povzetek projekta: 

Programsko območje je zelo izpostavljeno naravnim nesrečam, zlasti poplavam. Zaradi naraščajoče urbanizacije in podnebnih sprememb je takšen pojav v zaskrbljujočem porastu. Projekt VISFRIM ima za cilj vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna direktiva 2007/60/ES. Projekt predvideva vključitev državnih ustanov in lokalnih oblasti, s čemer bodo upoštevana različna stališča in interesi v povezavi z obravnavano tematiko. Omenjeni subjekti bodo 36 mesecev (kot je predvideno trajanje projekta) izvajali ukrepe in aktivnosti na mednarodnih porečjih rek Soča in Vipava, ter na medregijskem porečju reke Lemene. Subjekti si bodo izmenjevali razpoložljiva znanja in podatke, skupaj bodo razvijali modele za simulacijo poplav, ter bodo na podlagi specifičnih informacijskih postopkov, načrtovanih med trajanjem projekta, z vidika stroškov in koristi vrednotili ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki jih bo potrebno kasneje vzpostaviti na območju. Ob tem bodo zlasti oblikovana zelena informacijska orodja, t.j. tehnologije, ki lahko spodbudijo aktivno sodelovanje občanov pri opazovanju okolja. Izvedena bodo tudi nekatera manjša gradbena dela z manjšim vplivom na okolje.

Glavni rezultati: 

1. Večja odpornost lokalnih skupnosti na poplave
Projekt predvideva razvoj zelenih tehnologij: sistemov, ki lahko podpirajo ohranjanje in varstvo naravnega okolja, kot so spletne platforme za zbiranje in prikaz različnih informacij o čezmejnih porečjih. Obstoj takšnega sistema bo prispeval k dvigu obojestranskega zaupanja med pristojnimi službami, izboljšal bo spremljanje razmer na območju in spodbudil večjo razširjenost okoljskih podatkov. To bo posledično pripomoglo k zmanjšanju ranljivosti lokalnih skupnosti in k povečanju njihovega zavedanja o obstoječi ogroženosti.
2. Izboljšana varnost območja
Izmenjava informacij na podlagi zelenih tehnologij, kot jih predvideva projekt, bo omogočila razvoj zanesljivejših modelskih orodij, saj bodo ta podprta z obsežnejšimi podatki, ki se bodo zbirali na širšem območju. Širši okvir znanj bo pristojnim službam pomagal prepoznati najbolj učinkovite rešitve (gradbene in negradbene ukrepe), ki jih je potrebno izvesti na območju s ciljem zmanjševanja poplavne ogroženosti na celotnem porečju.

Partner

Vodilni partner

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Metropolitansko območje Benetk

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Direkcija Republike Slovenije za vode

Osrednjeslovenska
ITA

Projektni partner št.5

Agencija Republike Slovenije za Okolje

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.6

Občina Miren-Kostanjevica

Goriška
SLO

Projektni partner št.7

Mestna Občina Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.8

Občina Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.9

Občina Šempeter-Vrtojba

Goriška
SLO

Projektni partner št.10

Občina Vipava

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

VISFRIM_Poster_draft_new.pdf
( 874 bytov, published on 19 Februar, 2020 - 08:39 )

Cilji in aktivnosti

1. Razvoj metodologij in orodij za skupno upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih:

Projekt predvideva različne aktivnosti, ki bodo podpirale zmanjševanje poplavne ogroženosti na izbranih čezmejnih študijah primerov. Na podlagi skupaj razvitih natančnih hidrološko-hidravličnih simulacijskih modelov bodo izdelane skupne karte poplavne nevarnosti in ogroženosti. Tako bo možno opredeliti skupne cilje in potencialne ukrepe za doseganje teh ciljev.

2. Izvedba gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti:

Projekt predvideva izvedbo nekaterih gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki bodo opredeljeni na skupnih študijah primerov. Gradbeni posegi bodo načrtovani na način, da bodo zmanjševali okoljski vpliv ter obenem zagotavljali potrebno zaščito pred poplavami. V ta namen bodo uporabljeni naravni in trajnostni materiali (lokalni les in kamen), v primerih, kjer bo možno in ekonomsko upravičeno, bo ohranjena že obstoječa infrastruktura. Cilj projekta je tudi realizirati Opazovalnico občanov (CO) o vodah, kjer bodo lokalne skupnosti lahko dostopale do različnega tipa informacij (okoljski podatki, modelski rezultati, novice o aktualnih aktivnostih zmanjševanja poplavne ogroženosti, itd.), zlasti zahvaljujoč ustrezno načrtovanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

V okviru projekta so bila že izvedena nekatera gradbena dela, in sicer gradnja protipoplavnega zidu v Grabcu pri Mirnu in visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini. V letu 2020 so bila izpeljana tudi protipoplavna dela tudi na območju Čukelj in Zapučk (Občina Šempeter-Vrtojba).

Julija 2021 je Občina Postojna začela z urejanjem vodotoka Belške vode.

Kontakti

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

+39041714444
Cannaregio 4314, 30121, Venezia, Italia
Ferri Michele

Metropolitansko območje Benetk

+39 041 2501493
San Marco 2662, 124, Venezia, Italia
Pierluigi Marano

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

+390403774169
Piazza Unità d'italia 1, 34100, Trieste, Italia
Marco Lipizer

Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal

0412792357
Palazzo Balbi - Dorsoduro - Venezia 3901, 30123, Venezia, Italia
Valentina Bassan

Direkcija Republike Slovenije za vode

+386 1 478 3100
Hajdrihova ulica 28c, 1000, Ljubljana, Slovenija
Rok Penec

Agencija Republike Slovenije za Okolje

+386 1 478 40 00
Vojkova 1b, 1000, Ljubljana, Slovenija
Nejc Pogačnik

Občina Miren-Kostanjevica

+386 5 330 46 70
Miren 137, 5291, Miren-Kostanjevica, Slovenija
Nevenka Vuk

Mestna Občina Nova Gorica

,+386 5 3350 111
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Mateja Zoratti

Občina Postojna

+386 (0)5 7280 700
Ljubljanska cesta 4
Anita Kranjc

Občina Šempeter-Vrtojba

00386 (0) 5 335 10 00
Trg Ivana Roba 3a, 5290, Šempeter-Vrtojba, Slovenija
Nina Fiorelli Derman

Občina Vipava

+386 (0)5 364 34 10
Glavni trg 15, 5271, Vipava, Slovenija
Božidar Lavrenčič