Projekti

Program Interreg V-A Italia-Slovenia bo podprl 3 vrste projektov, in sicer:

1) Strateške projekte, ki so pomembni za izvajanje evropskih in programskih strategij in so usmerjeni v krepitev kohezije novega upravičenega območja programa. S koncentracijo večjega obsega sredstev na posamične TC bodo strateški projekti skušali ustvariti pozitivne in dolgotrajne učinke na celotnem območju sodelovanja ter povečati možnosti za sodelovanje in spodbuditi skupno raziskovanje in uvajanje novosti. Ti projekti zahtevajo posebne in obsežnejše institucionalne in strokovne kompetence, ki bodo omogočile večji vpliv in koristi za celotno območje sodelovanja.

Število strateških projektov bo omejeno, ti pa bodo izbrani po načelu od zgoraj navzdol po PO 1, 2, 3 in 4. Za strateške projekte je namenjenih skupaj 27.000.000 EUR (ESRR) po naslednjem ključu:

  • PO 1 (TC 1, PN 1b): 6 mio EUR za 2 projekta;
  • Po 2 (TC 4, PN 4e): 6 mio EUR za 2 projekta;
  • PO 3 (TC 6, PN 6c): 7,5 mio EUR za 3 projekte;
  • PO 3 (TC 6, PN 6d): 2,5 mio EUR za 1 projekt;
  • PO 3 (TC 6, PN 6f): 2,5 mio EUR za 1 projekt;
  • PO 4 (TC 11): 2,5 mio EUR za 1 projekt, ki se osredotoča na civilno zaščito.

Strateški projekti bodo temeljili na načelu uravnoteženega partnerstva, tj. vsak projekt bo vključeval najmanj dva italijanska partnerja (enega iz dežele Furlanije Julijske krajine in enega iz dežele Veneto) in dva slovenska partnerja. Načelo se uporablja le za to vrsto projektov. Glede na njihov strateški pomen se bodo strateški projekti izbirali na podlagi institucionalnega pristopa od zgoraj navzdol, pri čemer se bodo upoštevale glavne tematike z namenom spodbujanja pričakovanih učinkov in prispevka k celotni strategiji programa. Posamezni strateški projekt bo deležen finančne podpore od 1,5 do 4 mio EUR.

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) številka 6, z dne 7. februarja 2018, je bilo objavljeno (v italijanskem jeziku) obvestilo o odprtju petega razpisa  Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, ki je namenjen predložitvi strateških projektov .

2) Standardne projekte s sredstvi v višini približno 37.000.000 EUR (ESRR), ki se bodo izvajali po načelu od spodaj navzgor po PO 1, 2, 3, 4. Dne 15.06.2016 so bili objavljeni javni razpisi st. 1/2016 , 2/2016 , 3/2016 , 6d, 6f in 4/2016 za predložitev standardnih projektov. Rok za oddajo je zapadel dne 30.9.2017 Predstavljenih je bilo 160 projektih predlogov, kar potrjuje da so bili izzivi programa na čezmenjem območju sprejeti z velikim zanimanjem.

Odbor za spremljanje Programa je dne 28. junija 2017 potrdil prednostne lestvice projektov predloženih v okviru javnih razpisov za standardne projekte.

Podrobnejše informacije o razpisih za predložitev standardnih projektov so na voljo na naslednji povezavi

3) Projekte za izvajanje CTN.  Dne 3.5.2017 so bile sklenjene pogodbe za sofinanciranje za dva projekta CTN, odobrena na Odboru za spremljanje z dne 22-23 februarja 2017. Projekta bosta izvedena v sklopu Celostne Teritorialne Naložbe (CTN) čezmejnega območja EZTS GO občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrojba. Prvi projekt predvideva izvedbo čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča in v ta namen so predvidene investicije za infrastrukture (kolesarske steze in počivališča) ter akcije za lokalno trženje. Vrednost projekta je 5.000.000 evrov. Drugi projekt predvideva vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev na območju EZTS GO. Projekt bo izveden na podlagi sodelovanja med pristojnimi organi zdravstvenega področja na območju EZTS GO. Vrednost projekta je 5.000.000 evrov. Oba projekta bo vodilo Evropsko Združenje za teritoriano sodelovanje EZTS GO, ustanovljeno med tremi občinami in z glavnim sedežem v Gorici.