Trenutno stanje

V zvezi z novim Programom sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027 je Organ upravljanja sedanjega programa predlagal, da se ta točka uvrsti že na dnevni red 9. in 10. seje Odbora za spremljanje, ki sta potekali oktobra in decembra 2018.

Predstavnica Evropske komisije pri Odboru za spremljanje je na 11. seji maja 2019 opisala usmerjevalni dokument za pripravo Programa INTERREG 2021-2027, ki ga je oblikoval Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije, z naslovom “Border Orientation Paper-Italy- Slovenia” (BoP).

Predstavnica GD Regio je pozvala Odbor, naj čim prej aktivira postopek programiranja 2021-2027.

Septembra 2019 je Organ upravljanja na 12. seji Odbora za spremljanje predstavil predhodno strokovno dokumentacijo za formalni zagon delovne skupine za programiranje (Task Force) po imenovanju predstavnikov dveh držav članic.

Delovna skupina (TF) je bila ustanovljena in se je sestala 12. novembra 2019 na svoji prvi seji, na kateri je potrdila svoj pravilnik (pravilnik in priloga). Na seji delovne skupine (TF) so bili predstavljeni vprašalnik za izvedbo javnega posvetovanja, okvirna časovnica za fazo programiranja in stroškovni načrt za pripravljalne aktivnosti. Delovna skupina (TF) je sklenila, da je treba pred sprejetjem katere koli odločitve  najprej sprožiti postopek kandidiranja za vzpostavitev Organa upravljanja.

Prvi pisni postopek, s katerim je bil sprožen postopek kandidiranja, se je zaključil v okviru delovne skupine (TF) ob koncu 2019.

Druga seja delovne skupine za programiranje (Task Force), ki je bila začetno predvidena za konec februarja in je imela na dnevnem redu tudi imenovanje Organa upravljanja 2021-2027, je odpadla zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVIDA-19. Organ upravljanja je predlagal, da se delovna skupina virtualno sestane v obliki videokonference. Datum seje je bil večkrat prestavljen. Sestanek bo potekal 27. maja 2020.

Doslej sta še nedorečeni določitev razpoložljivih finančnih sredstev in opredelitev upravičenega geografskega območja.