Specifični cilj 3.2

PN 6d: varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno prek Nature 2000, in zelene infrastrukture.

PC 3.2.: okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja.

Pričakovani rezultat SC 3.2.:
Okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnovljena biotska raznovrstnost prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev.