Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti

TC 4:  podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih
PN 4e: spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
PC 2.1: spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in okrepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.

Pričakovani rezultat
Sprejetje in izvajanje nizkoogljičnih strategij, ki spodbujajo varčevanja z energijo in uporabo alternativnih prevoznih sredstev in alternativnih virov energije.