GREVISLIN

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 15.11.18
Konec: 14.11.21
Št. partnerjev: 14
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.940.032,53€
Prispevek ESRR:
2.499.027,63€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
15.11.18 to 14.11.21
Project progress: 
30%
Budget: 
2940032.53€
Prispevek ESRR: 
2499027.63€

GREVISLIN

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj projekta GREVISLIN je razvijati trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, krepiti ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj. Cilj uresničuje programski specifični cilj z vidika krepitve celostnega upravljanja ekosistemov za trajnostni razvoj (dolgoročno načrtovanje zelene infrastrukture, spremljanje voda in pilotni ukrepi).

Povzetek projekta: 

Skupni izziv je vzpostaviti dolgoročno čezmejno strateško načrtovanje razvoja in varstva zelene infrastrukture, dolgoročno spremljanje stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov, izvesti pilotne aktivnosti in naložbe vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter povečevanje ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, zavarovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin. Splošni cilj projekta je razviti področje čezmejnega sodelovanja z jasno, celovito in trajnostno dolgorčono strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj. Cilj programa bo dosežen z izvajanjem pilotnih dejavnosti in opredelitvijo dobrih praks, ki bodo povečale ozaveščenost lokalnih skupnosti, kmetijskih upravljavcev in obiskovalcev na zavarovanih območij o pomenu in učinkovitosti ekosistemskih storitev. Projekt na čezmejni ravni zagotavlja optimalno izboljšanje dosežkov pri upravljanju zavarovanih območij, vzpostavitvi zelene infrastrukture in uporabi ekosistemskih storitev, prispeva k varstvu okolja in trajnostnEmu razvoju. Nujnost čezmejnega sodelovanja je predvsem v iskanju rešitev načrtovanja in vzpostavitve zelene infrastrukture na mednarodnem povodju Soče.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta GREVISLIN je pilotna implementacija dolgoročnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture in ekosistemskih storitev ter vpeljano čezmejno spremljanje stanja voda, kar bo vplivalo na izboljšanje vrst in habitatov na območjih Natura 2000. Velik poudarek bo namenjen tudi ozaveščanju in usposabljanju ciljnih skupin. Čezmejno območje ima poleg velike vrednosti naravovarstvenih vsebin – ohranjanja vrst in habitatov na območjih Natura 2000 - tudi velik potencial za trajnostni turistični razvoj. Glavni rezultat projekta GREVISLIN je posledica sodelovanja zavarovanih območij na upravičenem čezmejnem območju s ciljem povečanja varstva okolja in sočasno potencialnega dolgoročnega vpliva na turistični razvoj, vzpostavitve novih zelenih delovnih mest in s tem vpliva na gospodarsko rast obravnavanega območja.
Glavni rezultat je skladen s programskim rezultatom specifičnega cilja Okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnovljena biotska raznovrstnost prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev, saj bo doprinesel k le-temu s pripravo dolgoročnega čezmejnega razvojnega načrta za zeleno infratrukturo, s spremljanjem stanja voda, ki bo vplivalo na izboljšanje habitatov in vrst, s pilotnimi ukrepi vzpostavitve zelene infrastrukture ter z zasnovo novih ekosistemskih storitev.

NEWSLETTER

Partner

Vodilni partner

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Nova Gorica
SLO

Projektni partner št.1

Občina Ajdovščina

Goriška
SLO

Projektni partner št.2

Mestna Občina Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.3

Inštitut za Vode Republike Slovenije

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.4

Agencija Republike Slovenije za Okolje

Ljubljana
SLO

Projektni partner št.5

Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni partner št.6

Občina Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.7

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

Venezia
ITA

Projektni partner št.8

Avtonomna Dežela Furlanija – Julijska krajina - Centralna direkcija za okolje in energetiko - Služba za upravljanje z vodnimi viri

Trieste
ITA

Projektni partner št.9

Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine

Udine
ITA

Projektni partner št.10

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

Ronchi dei Legionari
ITA

Projektni partner št.11

Organo Gestore Comune Di Staranzano-Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo

Gorizia
ITA

Projektni partner št.12

Projektni partner št.13

Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario- Veneto Agricoltura

Padova
ITA

Projektni dokumenti

Poster_Grevislin_ProjektaPoster_Grevislin_Projekta
FINAL_poster_GREVISLIN_260219.pdf
( 2 byta, published on 4 November, 2019 - 16:32 )
3th_Grevislin_Meeting_Program3th_Grevislin_Meeting_Program
GREVISLIN_AGENDA 3PP MEETING.pdf
( 182 bytov, published on 4 November, 2019 - 16:32 )

Cilji in aktivnosti

1. S čezmejnim dolgoročnim razvojnim načrtom zelene infrastrukture izboljšati upravljanje povodij Soče (Soče in Vipave) in Livenze:

Pri uvajanju ukrepov razvoja zelene infrastrukture je zelo pomemben celovit pristop k upravljanju zemljišč in skrbno strateško prostorsko načrtovanje na obravnavanem čezmejnem območju. Zaradi navedenega bodo vsi uporabniki zemljišč, politični akterji in strokovne institucije že na začetku načrtovanja vključeni v proces razvoja zelene infrastrukture, s čimer bodo primorani prevzeti tudi odgovornost za uresničevanje ukrepov vzpostavitve zelene infrastrukture. Zelena infrastruktura bo namreč prispevala k ponovnemu povezovanju obstoječih naravnih območij, k izboljšanju ekološke kakovosti območja ter k ohranitvi zdravih ekostistemov.

2. Okrepiti čezmejno sodelovanje pri dvostranskem spremljanju stanja voda:

Čezmejno sodelovanje na področju spremljanja voda bo omogočilo dolgoročno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, s ciljem vzpostaviti in izvajati skladno čezmejno spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda na področjih skupnega interesa v porečju Soče. S tem se bo krepilo strokovno sodelovanje in teritorialni sistem upravljanja z vodnimi viri, kar bo prispevalo k trajnostnemu in celostnemu upravljanju čezmejnih vodnih virov.

3. Izvajati pilotne ukrepe zelene infrastrukture in izboljšati upravljanje območij z najvišjo zaščito, da bi okrepili ekosistemske storitve, povečali ozaveščenost in obveščenost javnosti:

Izvedba pilotnih ukrepov zelene infrastrukture bo omogočila razvoj ekosistemskih storitev – ureditev razlivnih površin kot obrambe pred poplavami. Velik poudarek bo na ozaveščanju javnosti, predvsem z vidika ozaveščanja o trajnostni rabi naravnih virov, urejanju razlivnih površin v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in v povezavi izoliranih območij s tematskimi potmi na območjih Natura 2000. S pilotnimi ukrepi se spodbuja pametnejši in celostni pristop k trajnostnemu razvoju. Ukrepi zelene infrastrukture namreč predstavljajo naložbo v naravo, gospodarstvo in zelena delovna mesta, saj gre za zagotavljanje sonaravnih rešitev, za trajnostni in stroškovno učinkovit pristop k reševanju problemov.

Kontakti

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

05 330 66 89
Trg Edvarda Kardelja 3
Špacapan Črtomir

Občina Ajdovščina

00 386 5 365 91 10
Cesta 5. maja 6a, 5270, Ajdovščina, Slovenija
Janez Furlan

Mestna Občina Nova Gorica

,+386 5 3350 111
Trg Edvarda Kardelja 1
Mateja Zoratti

Inštitut za Vode Republike Slovenije

00 386 1 477 53 00
Dunajska cesta 156
Peter Suhadolnik

Agencija Republike Slovenije za Okolje

00 386 1 478 70 00
Vojkova 1b
Elizabeta Gabrijelcic

Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica

00 386 5 335 12 00
Pri Hrastu 18
Nina Fiorelli Derman

Občina Postojna

+386 (0)5 7280 700
Ljubljanska cesta 4
Anita Kranjc

Urad za vodno območje Vzhodnih Alp

00 3904 171 44 44
Cannaregio 4313
Andrea Braidot

Avtonomna Dežela Furlanija – Julijska krajina - Centralna direkcija za okolje in energetiko - Služba za upravljanje z vodnimi viri

00 390 40 377 45 46
Piazza Unità d'italia 1
Daniela Iervolino

Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine

+39 0432 1918225
Via Cairoli 14
Antonella Zanello

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

0039 0481 77431
Via Roma 58
Daniele Luis

Organo Gestore Comune Di Staranzano-Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo

00 390 481 716 911
Piazza Dante Alighieri 26
Giuliana Clementi

Regione Veneto

00 390 412 795 467
Palazzo Balbi - Dorsoduro
Laura Peruch

Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario- Veneto Agricoltura

00 390 049 8293711
Viale dell'Università 14, Legnaro
Giovanna Bullo