CROSSMOBY

OT4

Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Il progetto in numeri
Durata:
39 mesi
Inizio: 01.09.18
Fine: 30.11.21
N. Partner: 8
 
Stato di avanzamento del progetto
Budget totale:
4.117.387,76€
Contributo FESR:
3.499.779,57€

The project in numbers

Durata: 
39 mesi
Start / End: 
01.09.18 to 30.11.21
Stato avanzamento progetto: 
57%
Budget: 
4117387.76€
Contributo FESR: 
3499779.57€

CROSSMOBY

Pianificazione della mobilità e servizi di trasporto passeggeri, sostenibili e transfrontalieri, all’insegna dell’intermodalità
Asse prioritario 2

Cooperazione per la realizzazione di strategie e piani d'azione per la riduzione delle emissioni di carbonio

Obiettivo specifico: 
OS 2.1.
Priorità d'investimento: 
PI 4e
Tipologia: 
Strategic
Obiettivo Complessivo del Progetto: 

Skupni cilj projekta CROSSMOBY je trajnostnejša mobilnost na čezmejnem območju s pomočjo investicij v storitve ter načine transporta, ki so okolju prijaznejši, in preko novih pristopov načrtovanja mobilnosti. Doseganje ciljev Programske osi št. 2 bo omogočeno preko oblikovanja akcijskega načrta za trajnostno mobilnost na programskem območju, s katerim se bo izboljšalo sposobnost regij in mest pri realizaciji, razvoju ter koordinaciji urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM).

Sintesi del progetto: 

CROSSMOBY se spopada z izzivom izboljšati zmogljivosti v okviru načrtovanja trajnostne mobilnosti in nuditi
čezmejne povezave javnega prevoza z uporabo pristopa, ki temelji na močnem inštitucionalnem sodelovanju,
da bi tako dosegli konkretne rezultate za državljane na območju Programa, tudi v smislu zmanjšanja emisij iz
prometa. Glavni namen projekta je vzpostavitev novih čezmejnih in trajnostnih transportnih storitev in
izboljšanje praks načrtovanja mobilnosti v celotni regiji. Pričakovane bistvene spremembe se bodo pokazale
preko preizkušanja novih železniških potniških storitev in preko novega pristopa k načrtovanju mobilnosti, ki
temelji na obstoječi metodologiji SUMP, na omejenem številu pilotov. Glavni projektni izložki so ponovna
vzpostavitev čezmejnih železniških potniških storitev in čezmejni strateški akcijski načrt za trajnostno mobilnost.
Ker do danes še ni bilo uspešnih italijansko-slovenskih projektov, ki bi dosegli takšne rezultate, je
CROSSMOBY izviren in nov projekt. Da bi se poleg tega spopadli s pomanjkljivo mobilnostjo potnikov in
bistveno izboljšali čezmejno dostopnost, je nujno čezmejno sodelovanje pri čemer odgovorne avtoritete in
organizacije v Italiji in Sloveniji na usklajen način razvijejo storitve.

Risultati principali: 

Glavni pričakovani rezultati projekta CROSSMOBY so: 1- doprinos za bolj kakovostno čezmejno potniško mobilnost med Italijo in Slovenijo, ki bi bila tudi varnejša, trajnostnejša ter manj onesnažujoča. Rezultat bo dosežen s pomočjo večje ponudbe povezav med dvema državama, kar bodo omogočile nove čezmejne železniške povezave vzdolž osi Benetke – Trst – Ljubljana; 2 – Razvoj sodelovanje med najpomembnejšimi akterji dveh držav, na regionalni in lokalni ravni, v smeri čezmejnega načrtovanja trajnostne mobilnosti, ki bo mogoča preko inovativnega pristopa v realizaciji, razvoju ter koordinaciji urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM).
Oba rezultata sta skladno s rezultati, ki so predvideni v okviru specifičnega programskega cilja 2.1, saj spodbujajo uporabo železnice kot oblike potniškega prevoza, ki predstavlja alternativo cestnemu prometu. Slednji na območju še vedno predstavlja dominanten način prevoza. Hkrati pa rezultata predvidevata realizacijo nove čezmejne strategije pri razvoju načrtovanja trajnostne mobilnosti z nizkimi ogljikovimi emisijami. Omenjeni rezultati bodo konkretno prispevali k programskemu kazalniku, specifičnemu za referenčni cilj. Zahvaljujoč omenjenim rezultatom, se bo posredno in neposredno izboljšala sposobnost mest, v katerih se izvajajo pilotske aktivnosti, pri zmanjševanju lastne porabe energije na področju transporta. Z razvojem novih čezmejnih železniških storitev ter povečane ponudbe alternativnih intermodalnih oblik mobilnosti se lahko pričakujejo pozitivni vplivi za celotno programsko območje. Potem ko se bo zaključilo prvo preizkusno leto (pilotne akcije), kot to predvideva projekt, se bodo možnosti sodelovanja na programskem območju poglobile, tudi zahvaljujoč institucionalnim nameram po kontinuiteti železniških potniških storitev.

Partner

Partner capofila

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Trieste
ITA

Partner progettuale n.1

Università Cà Foscari Venezia

Venezia
ITA

Partner progettuale n.2

Veneto Strade SpA - Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti

Venezia
ITA

Partner progettuale n.3

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Partner progettuale n.4

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Obalno kraška
SLO

Partner progettuale n.5

Posoški razvojni center

Goriška
SLO

Partner progettuale n.6

Comune Ilirska Bistrica

Primorsko-notranjska
SLO

Partner progettuale n.7

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.

Trieste
ITA

Obiettivi e attività

1. Sviluppare un piano d'azione transfrontaliero per una mobilità transfrontaliera sostenibile 

Al fine di sviluppare una strategia transfrontaliera condivisa sul tema del trasporto sostenibile dei passeggeri e sulla pianificazione della mobilità, verrà definita una metodologia volta a monitorare e a valutare i risultati di una serie di attività pilota progettuali, come anche a garantire il loro trasferimento in direzioni più generali al fine del suo utilizzo per la definizione di un piano d’azione transfrontaliero. L’obiettivo è quello di trasmettere anche il previsto sistema informativo geografico, uno strumento di supporto per il dialogo transnazionale di lungo termine, e la prevista piattaforma/forum di stakeholder, per coinvolgere attori esterni rilevanti all’interno di un piano d’azione finalizzato a dare priorità e ad istituire una serie di concrete misure promozionali circa il miglioramento del sistema di trasporto multimodale di collegamento dell’area transfrontaliera.

2. Migliorare la pianificazione della mobilità trasnfrontaliera e la metodologia dei PUMS a livello regionale

Gli obiettivi sono: a) produrre nel contesto della regione transfrontaliera uno spostamento da una pianificazione sui trasporti urbana e regionale di tipo tradizionale ad una di tipo sostenibile; b) far sì che le amministrazioni regionali ricoprano un ruolo di maggior rilievo con riferimento al tema dei PUMS; c) costruire capacità a livello regionale e cittadino relativamente allo sviluppo e all’implementazione dei PUMS e stabilire collegamenti transfrontalieri per tutte le modalità; d) coordinare e sviluppare piani sulla mobilità sostenibile a livello locale e regionale e incoraggiare lo scambio di conoscenze fra i diversi stakeholder.

3. Riativizzazione di servizi di trasporto ferroviari passeggeri nell'Area di Programma

L’obiettivo e la creazione, l’implementazione e la valutazione di nuovi servizi ferroviari per passeggeri di tipo transfrontaliero, sfruttando le infrastrutture ferroviarie gia esistenti lungo l’asse Venezia-Trieste-Lubiana, offrendo una soluzione all’attuale mancanza di collegamenti transfrontalieri per una mobilita sostenibile ed efficiente delle persone e dei turisti nell’area del Programma, che mira a ridurre le emissioni di CO2. L’offerta di nuovi servizi ferroviari fornira, come conseguenza diretta, una rete di opzioni intermodali basata su altri servizi di trasporto esistenti (attuati mediante bus o via mare), che portera ad un incremento delle possibilita di spostamento nell’area per mezzo dell’intermodalita, in particolare dell’intermodalita bici-treno, bici-bus o anche bici-nave.

Contatti

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale

00390403771111
Piazza Unità d'italia 1, 34100, Trieste, Italia
Massimiliano Angelotti

Università Cà Foscari Venezia

041 2348701
Cannaregio, Fondamenta San Giobbe 873, 30121, Venezia
Andrea Stocchetti

Veneto Strade SpA - Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti

041 2907711
Via C. Baseggio 5, 30174, Venezia, Italia
Adriana Bergamo

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

386 14201310
Trnovski pristan 2, 1127, Ljubljana, Slovenija
Plevnik Aljaž

Centro regionale di sviluppo Capodistria

+386 56637580
Ulica 15. Maja 19, 6000, Koper, Slovenija
Heidi Olenik

Posoški razvojni center

+386 53841500
Trg tigrovcev 1, 5220, Tolmin, Slovenija
Miro Kristan

Comune Ilirska Bistrica

+386 57141361
Bazoviška cesta 14,6250 Ilirska Bistrica, Slovenija
Primc Boštjan

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.

+39 040 3773547
Via Genova 9, 34121, Trieste, Italia
Francesca Cremasco